Wednesday, June 13, 2012

The Force of Gravity and Orbital Movements


gva¨vKl©Y kw³ I Avj KziAvb :

eZ©gvb AvaywbK weÁvb Avwe®‹vi K‡i‡Q †h c„w_exi gva¨vKl©Y kw³ i‡q‡Q| Z‡e cÖ‡Z¨‡KB Rvb‡Z Pvq †Kvb wRwb‡m AvKl©Y m„wó K‡i? GB AvKl©‡Yi KviY wK? weÁvbxMY M‡elYvi gva¨‡g gva¨vKl©Y kw³i KviY wnmv‡e eY©bv K‡i‡Qb †h c„w_exi Af¨š—i n‡”Q AZ¨waK fvix Ges  hvi IRb hZ fvix n‡e Zvi AvKl©Y ZZ kw³ kvjx n‡e| Zviv ej‡Qb Avgiv hZ gvwUi wb‡P †b‡gwQ IRb ZZ †e‡o‡Q, Zviv Rwg‡bi Af¨š—‡i wVK gvSvgvwS‡Z GK cÖKvi fvix Zij c`v_© †c‡q‡Qb hv †mLv‡b Nyi‡Q| Zvi GB PjvPjUv GKUv c‡_ cwiYZ n‡q‡Q| Avi GB n‡”Q g¨v‡MœwUm hv cÖ‡Z¨K e¯‘‡K †U‡b †bq ev AvKl©Y K‡i| Zviv AviI eY©bv K‡i‡Q †h  GB gva¨vKl©Y kw³ _vKvi Kvi‡YB gvbyl c„w_exi Dci Pjv‡div Ki‡Z cvi‡Q, e„wói cvwb wb‡P gvwU‡Z Av‡m, Mv‡Qi dj Rwg‡b c‡o, evZvm c„w_exi mv‡_ †j‡M _v‡K| ïay ZvB bq c„w_ex n‡Z †Kvb e¯‘i `yiZ¡ hZB evo‡Z _v‡K ZZB Zvi IRb Kg‡Z _v‡K| Avi hw` gva¨vKl©Y kw³i e¨e¯’v gnvb mªóv bv Ki‡Zb Z‡e c„w_exi me wKQy gnvk~‡b¨ nvwi‡q †hZ, Zv Avi cvIqv †hZ bv|
Avj­vn ZvAvjv e‡jb t
إذا زلزت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ( سورة الزلزلة 1-2)
hLb c„w_ex Zvi K¤ú‡b cÖKw¤úZ n‡e| hLb †m Zvi †evSv †ei K‡i w`‡e| (m~iv whjhvj 1-2)

GB AvqvZ `yBwUi e¨vL¨vq GKwU †mwgbvi AbywôZ n‡qwQj| †mB †mwgbv‡i gymwjg‡`i mv‡_ Dcw¯’Z n‡qwQ‡jb Av‡gwiKvi Awaevmx  mvwZKjvR| wZwb e‡jb: c„w_exi Af¨š—‡i fvix †evSv i‡q‡Q| Avi GB †evSv¸‡jv AbwZwej‡¤^ †ewi‡q Avm‡e| hLb †m¸‡jv †ei n‡q Avm‡e ZLb Ae¯’v wK n‡e?

Avj­vn ZvAvjv Ab¨ Avqv‡Z ej‡Qb:
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت (سورة الإنشقاق 3-4)
hLb c„w_ex‡K m¤úÖmvwiZ Kiv n‡e Ges c„w_exi Mf©w¯’Z mewKQy evB‡i wb‡¶c Ki‡e I Zv k~b¨Mf© n‡q hv‡e| (m~iv BbwmKvK 3-4)

c„w_exi Mf©w¯’Z mewKQy hLb †ei n‡q hv‡e ZLb Avi Zvi gva¨vKl©Y _vK‡e bv| GB gnv we‡k¦i my›`i AvBb k„•Ljv I wbqg bxwZ Avi _vK‡e bv| G me wKQyB n‡e wKqvgZ msNwUZ nIqvi c~‡e©| Wv. †ngv‡qZ ¯^xq wKZv‡e AviI eY©bv K‡i‡Qb: c„w_exi gva¨vKl©Y Uvb bv _vK‡j A_ev Kg n‡j Rjxq ev®ú Dc‡ii w`‡K P‡jB †hZ| Avevi Dc‡i VvÛv evZvm Rjxq ev®ú‡K Nbxf~Z Ki‡Z bv cvi‡j RjKYv ˆZwi nZ bv| d‡j e„wóI nZ bv| Zvn‡j GKw`b c„w_exi me cvwbB ev®ú n‡q AvKv‡k D‡o †eovZ| Avi wd‡i AvmZ bv| d‡j c„w_ex‡Z †Kvb cvwbB Luy‡R cvIqv †hZ bv| hvi d‡j wbt‡kl n‡q †hZ Rxe‡bi Aw¯—Z¡| wZwb AviI e‡jb: c„w_ex hw` Puv‡`i gZ †QvU A_©vr eZ©gvb AvqZ‡bi Pvifv‡Mi GKfvM nZ Z‡e Gi gva¨vKl©Y kw³ nZ eZ©gv‡b hv Av‡Q Zvi 6 fv‡Mi 1 fvM| Zvn‡j m~‡h©i Zv‡c cvwb ev®ú n‡q Dc‡ii w`‡K P‡j †M‡j Avi wd‡i AvmZ bv †Kvbw`b| gva¨vKl©Y Kg nIqvi Kvi‡Y P‡j †hZ †Zv P‡jB †hZ| d‡j `ª“Z †kl n‡q †hZ c„w_exi mgy`q cvwb|

 ÔGes Avwg AvKvk †_‡K evwi el©Y Kwi cwiwgZfv‡e; AZtci Avwg Dnv g„wËKvq msi¶Y Kwi; Avwg Dnv‡K AcmvwiZ Kwi‡ZI m¶g|Õ (m~iv gyÕwgb~b 23 t AvqvZ 18)

Puv` memgq c„w_exi w`‡K GKw`K gyL K‡i Ny‡i| Puv‡`i gZ c„w_exI hw` m~‡h©i w`‡K GKw`‡K nZ Zvn‡j †mB w`K n‡Zv Zxeª kxZ, hvi Kvi‡Y cvwb eid n‡q †hZ Avi Ab¨w`‡K cÖLi Mi‡gi Rb¨ cvwb ev®úxq Ae¯’vq we`¨gvb _vKZ|
 AwZ Mig I AwZ kxZ †Kvb Ae¯’vqB cvwb cvIqv m¤¢e nZ bv|
c„w_ex hw` m~‡h©i mgvb eo nZ Z‡e Gi gva¨vKl©Y kw³ nZ eZ©gv‡bi 150 ¸Y| hvi Kvi‡Y evqygʇji D”PZv 4 gvB‡ji †P‡qI K‡g †hZ| Zvn‡j cvwb Avi ev®úxfeb nZ bv| mviv c„w_ex Wy‡e †hZ cvwb‡Z|
m~h© †_‡K c„w_exi `~iZ¡ hw` eZ©gv‡bi wظY nZ Zvn‡j m~h© †_‡K c„w_exi `~iZ¡ e„w×i d‡j c„w_exi Zvc K‡g wM‡q `uvovZ eZ©gv‡bi 4 fv‡Mi 1 fv‡M| Z`ycwi K¶c_ e„w×i Kvi‡YI kxZKv‡ji cwigvY nZ eZ©gv‡bi Pvi ¸Y| Kv‡RB mviv c„w_exi cvwb ei‡d cwiYZ n‡q †hZ| GgbwK MÖx®§Kv‡jI gy³ cvwb cvIqv †hZ bv| Zxeª kxZ I gy³ cvwbi Afv‡e Dw™¢` I cÖvYxKzj wbwðý n‡q †hZ AwZ mn‡RB|

No comments:

Post a Comment